ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า เขตแดน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเขตแดนและภูมิทัศน์ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาบริเวณแม่น้ำเมย / อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
เขตแดน
การใช้ที่ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การตั้งถิ่นฐาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ปัญหาชายแดน
ไทย (ภาคเหนือ) -- เขตแดน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดนและปัญหาเขตแดนไทย-พม่าบริเวณแนวเทือกเขาแดนลาวและถนนธงชัย = Thai-Myanmar border landscape changes and boundary problems along the Daen Lao and Thanon Thongchai Mountain ranges / ไชยณรงค์ ปุยอรุณ / 2548 /Full Text
Subject
ไทย -- เขตแดน
พม่า -- เขตแดน
ไทย -- ปัญหาชายแดน
พม่า -- ปัญหาชายแดน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 นโยบายความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับผลที่มีต่อความมั่นคงตามชายแดนไทย-พม่า / สายัณห์ เมืองศรี / 2539 /Full Text
Subject
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทย -- เขตแดน
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างไทย-ลาว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม = Factors affecting the border trade between Thailand and Laos, Mueang District, Nakhon Phanom Province / ทท พ่อสาร / 2555 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- นครพนม
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
นครพนม -- เขตแดน
5 ปัญหาในการปักปันเขตแดนไทย-พม่า บริเวณแม่น้ำสายและแม่น้ำรวก จังหวัดเชียงราย = Problems of Thailand-Myanmar boundary demarcation on the Sai and Ruak Rivers in Chang Rai Province / พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ไทย -- ปัญหาชายแดน -- พม่า
ไทย -- เขตแดน -- พม่า
ไทย(ภาคเหนือ) -- เขตแดน
แม่น้ำสาย(เชียงราย)
แม่น้ำรวก(เชียงราย)
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
6 ปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ ทางชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย / หฤทัย ฮั่นตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
ภาษี
การส่งออก
สินค้าออก
ไทย -- เขตแดน -- พม่า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
7 วิวัฒนาการของเขตแดนและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษา บริเวณ แม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก / อนุชิต วงศาโรจน์ / 2538 /Full Text
Subject
เขตแดน
การใช้ที่ดิน -- เชียงราย
การตั้งถิ่นฐาน -- เชียงราย
ภูมิศาสตร์มนุษย์
แม่น้ำสาย (เชียงราย)
แม่น้ำรวก (เชียงราย)
ไทย -- เขตแดน -- พม่า
ไทย (ภาคเหนือ) -- เขตแดน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


Page : 1