ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 65 รายการ จากคำว่า หนอน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอนไซม์ทรีฮาเลสและการแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์ในหนอนเยื่อไผ่(Omphisa fuscidentalis Hampson) = Role of Juvenile hormone on the changes in Trehalase activity and Ecdysone receptor gene expression in the Bamboo borer Omphisa fuscidentalis Hampson / นุจิรา ทาตัน / 2547 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
ฮอร์โมนจูวีไนล์
เอนไซม์ทรีฮาเลส
การแสดงออกของยีน
42 บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซนต่อการเจริญของปุ่มปีกในระยะลาร์วัลไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Roles of Juvenile hormone and 20-Hydroxyecdysone on the development of wing imaginal disks in larval diapause of Bamboo borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) / กิตติ ตันเมืองปัก / 2547 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
ฮอร์โมนจูวีไนล์
43 ประสิทธิภาพของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุม แมลงวันหนอนชอนใบ สกุล liriomyza = Efficiency of entomopathogenic fungi for controlling liriomyza leafminers / จินตนา ไชยวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
หนอนชอนใบ
เชื้อราก่อโรค
ผัก -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
44 ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดในการควบคุมหนอนเจาะฝักถั่ว Etiella zinckenella (Treitschke) ในถั่วเหลืองฝักสด = Efficacy of certain insecticides for controling the soybean pod borer, etiella zinckenella (treitschke), in vegetable soybean / ศาทิสลักษณ์ อ่อนเปี่ยม / 2547 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง -- การทดสอบ
หนอนเจาะฝักถั่ว
45 ประสิทธิภาพของสารผสมระหว่าง Bacillus thuringiensis (Berliner) กับสารฆ่าแมลงบางชนิดในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ที่เกิดความต้านทานแล้ว ในการควบคุมหนอนใยผัก / กิติ ตติยะอนันต์ / 2544 /Full Text
Subject
หนอนใยผัก
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
46 ประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้หอมของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ตามธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of natural Bacillus thuringiensis for controling beet armyworm, spodoptera exigua (Hubner) in Chiang Mai ญrovince / อิศเรส เทียนทัด / 2552 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
หนอนกระทู้หอม -- การควบคุม
แบคทีเรีย
47 ประสิทธิภาพในการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดจากผลดีปลีกับสารฆ่าแมลงบางชนิดในการควบคุมหนอนใยผัก / ปัญญรัตน์ สาลี / 2541 /Full Text
Subject
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- เชียงใหม่
หนอนใยผัก
ดีปลี
สารสกัดจากพืช
48 โปรแกรมการตายของเซลล์ของเนื้อเยื่อตัวอ่อนชักนำโดยฮอร์โมนจูวีไนล์และเอดไดโซนในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Programmed cell death of larval tissues induced by juvenile hormone and ecdysone in the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) / ทิพวรรณ ยะสง่า / 2549 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
เซลล์
ฮอร์โมนจูวีไนล์
49 ผลกระทบของไนโตรเจนและวิธีการควบคุมหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง = Effect of Nitrogen and beanfly controlling methods on growth and yield of soybean / คมกริช จักรสุวรรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
หนอนเจาะลำต้น
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
50 ผลของไคโตซานและโซเดียมแอซิเทตต่อการผลิตสาร 1,2-Didehydrostemofoline ของต้หนอนตายหยากในหลอดทดลอง = 1Effects of chitosan and sodium acetate on 1,2-Didehydrostemofoline production of In Vitro Stemona sp. / เกล็ดนที จัตวัฒนกุล / 2555 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
51 ผลของสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อเซลล์สายพันธ์สัตว์และคน และหนอนตัวกลม caenorhabditis elegans = Effects of Stemona spp. root extract on animal and human cell lines and the nematode, caenorhabditis elegans / วราภรณ์ แก้วคอน / 2546 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
สารสกัดจากพืช
สารต้านมะเร็ง
52 ผลของสารสกัดจากหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.F.) ต่อการสืบพันธุ์ของหนูขาวเพศผู้ = Effects of stemona curtisii Hook.F. extract on reproduction of male albino rats / อภิฤทธิ์ จิตใจงาม / 2551 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
หนูขาว -- การสืบพันธุ์
53 ผลของสารสกัดจากหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) ต่อหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) และหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura F.) ในห้องปฏิบัติการ / ดรุณลักษม์ จันทยศ / 2544 /Full Text
Subject
หนอนใยผัก
หนอนตายหยาก (พืช)
54 ผลของสารสกัดจากหนอนตายหยากและสารภีต่อแมลงศัตรูของผักคะน้า / วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ / 2539 /Full Text
Subject
สมุนไพร
แมลงศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง
ผักคะน้า
หนอนตายหยาก (พืช)
55 ผลของแอล-ออร์นิทีนและแอล-ไลซีนต่อการผลิตแอลคาลอยด์จากต้นหนอนตายหยากในสภาพหลอดทดลอง = Effects of L-Ornithine and L-Lysine on alkaloid production from in vitro stemona sp. / เจษฎาภรณ์ เรืองศักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
อัลคาลอยด์
56 ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการสิ้นสุดระยะไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis hampson) / อัญชลี เนตตกูล / 2542 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
ฮอร์โมนจูวีไนล์
57 ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์และการแสดงออกของยีน broad-complex ต่อโปรแกรมการตายของเซลล์ในต่อมสร้างไหมส่วนต้นของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Effects of juvenile hormone and Broad-Complex gene expresion on programmed cell death in the anterior silk glands of the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) / สุภารินทร์ บุญกุนะ / 2557 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การสืบพันธุ์
ฮอร์โมนจูวีไนล์
58 ผลของฮอร์โมนต่อการเจริญของปุ่มปีกในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) และหนอนไหม (Bombyx mori) = Hormonal effects on the development of wing imaginal disc in the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) and silkworm (Bombyx mori) / พิมลพรรณ เสรีวัฒนาชัย / 2550 /Full Text
Subject
แมลง -- ตัวอ่อน
ฮอร์โมนแมลง
หนอนไหม -- การเลี้ยง
59 ผลยับยั้งของสารผสมของยูจินอล ร่วมกับสารสกัดจากสารภี หนอนตายหยาก และ สาบเสือ ต่อราก่อโรคพืชบางชนิด และ อายุการเก็บของสาร = Inhibitory effect of the combinations of Eugenol and Mammea siamensis kost., stemona tuberosa lour. and chromolaena odonatum king and rob. extracts on some phytopathogenic molds and its shelf life / อรุณ วงศ์จิรัฐิติ / 2547 /Full Text
Subject
การสกัดจากพืช
สารภี
หนอนตายหยาก (พืช)
สารต้านเชื้อรา
โรคราของพืช
Dissertations, academic -- Biology
Eugenol
Plant extracts
Antifungal agents
60 ฟิตเนสคอสต์ของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไดอะไมด์ในหนอนใยผัก = Fitness cost of resistance to diamide insecticide in diamondback moth กฤษณะ สุเมธะ / กฤษณา สุเมธะ / 2556 /Full Text
Subject
หนอนใยผัก
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
ยาฆ่าแมลง


Page : 1 2 3 4