ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 65 รายการ จากคำว่า หนอน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การออกแบบกับดักฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักในพืชวงศ์กะหล่ำบนพื้นที่สูง = Synthetic Sex Pheromone Trap Designs for Controlling Diamondback Moth in Brassicaceae Crops on Highland / อาทิตยา ทองคำกูล / 2557 /Full Text
Subject
เฟอโรโมน
ฮอร์โมนแมลง
ผีเสื้อ
หนอนใยผัก -- การควบคุม
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
กะหล่ำ -- โรคและศัตรูพืช
22 ความชุกของโรคหนอนพยาธิในระบบทางเดินอาหารของนักเรียน ไทยพื้นราบและนักเรียนไทยภูเขา ระดับประถมศึกษา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / ประพันธ์ ตาทิพย์ / 2543 /Full Text
Subject
โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ
หนอนพยาธิ
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ระมาด (ตาก)
23 ความชุกและพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิ ในทางเดินอาหารของนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = The Prevalence and Ppevention behavior of intestinal helminthiasis in Students of Mae Fah Luang Hill Tribe Thai Community Education Center, Doi Tao District, Chiang Mai / นิรันดร บุญเกิด / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
โรคเกิดหนอนพยาธิ
นักเรียน -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
24 ความสัมพันธ์ของอัตราการใช้ออกซิเจนและการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม ซี ออกซิเดสในระยะลาร์วัลไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Correlation of oxygen consumption rate and cytochrome C oxidase activity in larval diapause of the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) / มนัสวัณฏ์ แสงศักดา / 2546 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
25 ความสามารถในการก่อให้เกิดโรคของ Metarhizium anisopliae ไอโซเลทต่าง ๆ กับหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (F.) = Virulences of Metarhizium anisopliae Isolates on common cutworm, Spodoptera litura (F.) / สุภัสสา ประคองสุข / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
หนอนกระทู้ผัก
ผัก -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อราก่อโรค
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
26 ความหลากหลายของหนอนพยาธิในปลาวงศ์Cyprinidae บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ = Diversity of helminths in Cyprinoid Fish in the Area of Mae Ngad Somboonchon Reservoir Chiang Mai Province / กิ่งกานต์ บุญโชติ / 2548 /Full Text
Subject
หนอนพยาธิ
ปรสิต
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
27 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยบริเวณริมฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำในเชยงใหม่เพื่อการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม = Biodiversity adult trichoptera on fringing wetlands in Chiang Mai for environmental monitoring / ภูวดล เชื้อผู้ดี / 2549 /Full Text
Subject
หนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ชุ่มน้ำ -- เชียงใหม่
28 ความหลากหลายและการกระจายของแมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัย จากลำธารที่ระดับสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / แตงอ่อน พรหมมิ / 2542 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
29 ความหลากหลายและชีววิทยาแมลงหนอนปลอกน้ำชนิด Limnocentropus spp. จากลำธารน้ำ ที่ความสูงสองระดับในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / สมจิตร์ สมพงษ์ / 2541 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
ห้วยสบแอบ (เชียงใหม่)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
30 ความหลายหลายและการกระจายของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ในลำธารที่ระดับความสูงต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / สมยศ ศิลาล้อม / 2543 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
31 จุลกายภาคของเหงือกและไตปลานิล (Oreochromis niloticus L.) ที่ได้รับสารกำจัดแมลงชีวภาพจากหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.F.) และ สารภี (Mammea siamensis Miq. T.) เปรียบเทียบกับแลนเนท = Microscopic anatomy of gill and kidney of nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) treated with bioinsecticide from Stemona curtisii Hook.F. and Mammea siamensis Miq. T. in Comparison to Lannate / ไพบูลย์ ปะนาเส / 2550 /Full Text
Subject
ปลานิล -- กายวิภาค
สารสกัดจากพืช
หนอนตายหยาก (พืช)
สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช
สารภี
32 ชนิดของหนอนกินใบลำไยในบางอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Longan leaf-eaters in Chiang Mai and Lumphun Provinces / อาทิตยา ธัญญกรรม / สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2544 /Full Text
Subject
หนอน
ใบลำไย
33 ชีวประวัติของแมลงหนอนปลอกน้ำชนิด Ugandatrichia maliwan และคุณภาพน้ำ ที่ลำธารน้ำแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / อิสระ ธานี / 2541 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
แม่น้ำแม่กลาง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
34 ชีวประวัติของหนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่ และลำไย(Conopomorpha sp. : gracillariidae : lepidoptera) / นุชจรินทร์ บุญธรรม / 2536 /Full Text
Subject
หนอนเจาะขั้วผล
ลิ้นจี่ -- โรคและศัตรูพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
35 ชีวประวัติและอัตราผลผลิตขั้นที่สองของแมลงหนอนปลอกน้ำ (Trichoptera: Calamoceratidae) ในลำธารที่แตกต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ / 2544 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
36 ชีววิทยาของผีเสื้อหนอนกะหล่ำเล็กและแมลงเบียนในพื้นที่ปลูกพืชวงศ์กะหล่ำของมูลนิธิโครงการหลวง = Biology of small cabbage white butterfly, pieris rapae (Linnaeus) and its parasitoids in crucifer growing areas of the Royal Project Foundation / ณัฏฐาวรีย์ กรมศิลป์ / 2552 /Full Text
Subject
กะหล่ำ
หนอนกะหล่ำ
37 ชีววิทยาของหนอนเจาะฝักถั่ว (Etiella zinckenella (Treitschke)) ในถั่วเหลืองฝักสด และการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด / พรพจน์ โอวาทสกุล / 2541 /Full Text
Subject
หนอนเจาะฝักถั่ว
ศัตรูพืช -- การควบคุม
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
38 ชีววิทยาของหนอนม้วนใบถั่วเหลือง Lamprosema diemenalis Guen. (Lepidoptera : Pyralidae) และการป้องกันกำจัดบางวิธี / รุ่งทิวา ว่องวิกย์การ / 2529 /Full Text
Subject
หนอนม้วนใบถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
39 ชีววิทยาและอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหนอนนกยักษ์ Zophobasmorio Fabricius และศักยภาพในการเป็นอาหารของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) = Biology and suitable foods for rearing superworm, Zophobas morio Fabricius, and its potential as food for predatory bug, Eocanthecona furcellata (Wolff) / กรสิริ ศรีนิล / 2553 /Full Text
Subject
หนอน -- กายวิภาค
หนอน -- อาหาร
มวนพิฆาต -- การเลี้ยง
40 นิเวศวิทยาของหนอนคืบกินใบลำไย Oxyodes scrobiculate (Fabricius) และศัตรูธรรมชาติ / เชิด ชูยัง / 2545 /Full Text
Subject
หนอน
แมลงศัตรูพืช
นิเวศวิทยา


Page : 1 2 3 4