ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 135 รายการ จากคำว่า สถิต

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระบวนการลูกโซ่มาร์คอฟและการประยุกต์ / หนึ่งหทัย ชัยอาภร / 2541 /Full Text
Subject
ความน่าจะเป็น
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
สถิติ
มาร์คอฟ
2 การควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบทางสถิติ สำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบกู๊ดแมน-ครัสคัล แบบสเปียร์แมน และแบบเคนดอลเทา โดยเทคนิคมอนติ คาร์โล / พนิตตา แก้วกูร / 2539 /Full Text
Subject
วิธีมอนติคาร์โล
คณิตศาสตร์สถิติ
สถิติ
3 การคัดกรองข้อมูลเสมือนเพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการทางสถิติ = High throughput virtual screening drug discovery data by statistial methods / จุไรรัตน์ อิ่นคำ / 2551 /Full Text
Subject
สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล
ยา -- การวิเคราะห์
4 การจัดกลุ่มแบบเบส์และการประยุกต์ = Bayesian clustering and its application / มิ่งขวัญ กันจินะ / 2552 /Full Text
Subject
สถิติ
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
5 การใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Using Problem-based learning to promote statistical thinking of Mathayom Suksa 3 Students, Thoengwittayakhom School, Chiang Rai Province / นิเวศ ทะลังกา / 2558 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
สถิติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน -- เชียงราย
6 การใช้ระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติในวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2528 - 2533 / วิมล ธนะแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
วิจัย
สถิติ
วิทยานิพนธ์
7 การดัดแปรการทดสอบโฟลล์มานสำหรับการทดสอบตัวแปรพหุแบบทางเดียวบางประเภท เมื่อไม่ทราบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร = Modification of follmann's test for some one-sided multivariate tests with unknown population covariance matrix / ศิริพร คงรอด / 2555 /Full Text
Subject
สถิติ
คณิตศาสตร์สถิติ
การทดสอบสมมติฐาน
8 การตรวจสอบความเหมาะสมของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยและสัดส่วนจากข้อมูลที่มาจากการสำรวจตัวอย่าง = Detecting the validity of mean and proportion confidence interval based on data from sample survey / กนกทิพย์ แก้วจันดี / 2552 /Full Text
Subject
ช่วงความเชื่อมั่น
การทดสอบสมมติฐาน
คณิตศาสตร์สถิติ
9 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์การถดถอยเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนไม่ปกติ ความแปรปรวนไม่คงที่ และสหสัมพันธ์ในตัวเอง / จรวยพร ลิ้มประยูร / 2536 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
10 การถดถอยสำหรับข้อมูลวงกลม = Regression on circular data / ลักษณา ประพันธ์รัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
คณิตศาสตร์สถิติ
11 การประมาณค่าข้อมูลสูญหายจากแผนทดลอง / รุ่งกานต์ กาใจคำ / 2540 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
12 การประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นของอัตราส่วนความแปรปรวนสองประชากรที่ไม่เป็นการแจกแจงปรกติ = Confidence interval estimation for the ratio of two population variances with Non-normal distribution / อนุวัฒน์ คำมา / 2559 /Full Text
Subject
ทฤษฎีการประมาณค่า (สถิติ)
ช่วงความเชื่อมั่น
การประมาณค่าในช่วง
การแจกแจง
13 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลำดับได้ดุล = Interval estimation for population mean based on balanced ranked set sampling / ชฎารัตน์ ถาปัน / 2555 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
การประมาณค่าในช่วง
14 การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับผลต่างระหว่างพารามิเตอร์จากสองประชากรภายใต้การแจกแจงแบบแบร์นูลลีโดยวิธีบูทแสตรป = Interval estimation for the difference between parameters from two populations under bernoulli distribution by bootstrap approach / พรธิดา สร้างสุขดี / 2555 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
บูทสแตร็ป (สถิติ)
15 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการถดถอยโลจิสติกไฮบริดด้วยวิธีบูตสแตรปสาหรับการศึกษากลุ่มควบคุม = Estimation of hybrid logistic regression parameters using bootstrap method for case-control studies / รัตนา ฤทธิแสง / 2555 /Full Text
Subject
บูทสแตร็ป (สถิติ)
การประมาณค่าพารามิเตอร์
16 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์สำหรับลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคขาวลำพูนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Estimation of genetic parameters and breeding values for growth and fertility traits in white Lamphun Cattle of Chiang Mai University / พุทธรัตน์ ก้อนเครือ / 2553 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การวิเคราะห์ตัวประกอบสำคัญ
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
โค -- พันธุ์ขาวลำพูน
โค -- การสืบพันธุ์
โค -- การสืบพันธุ์
โค -- การเจริญเติบโต
พันธุกรรม
17 การประมาณค่าพีในการทดสอบสมมติฐานสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบแบร์นูลลี โดยวิธีบูตสแตรป = Pvalue estimation in hypothesis testing for parameter of bernoulli distribution by bootstrap approach / พัชรี มณีรัตน์ / 2555 /Full Text
Subject
การประมาณค่าพารามิเตอร์
บูทสแตร็ป (สถิติ)
18 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย กรณีปัญหามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและมีค่าผิดปกติ / จินดา สุวินัยตระกูล / 2545 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การเปรียบเทียบพหุ (สถิติ)
19 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปรารถนา โกวิทยางกูร / 2543 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา -- หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
20 การประยุกต์ส่วนประกอบมุขสำคัญในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก = An Application of principal components in logistic regression analysis / อารุณี วงษ์ขาว / 2549 /Full Text
Subject
สถิติ
การวิเคราะห์การถดถอย


Page : 1 2 3 4 5 6 7