ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

เอกสารฉบับเต็ม

ผู้แต่ง กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร
ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการดำรงอยู่ของกองกำลังทหารจีนคณะชาติ ก๊กมินตั๋ง ในภาคเหนือต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยระหว่างปี พ.ศ.2493-2527 = Impact of the presence of the Nationalist Chinese Troops Kuo Min Ton in Northern Thailand on Thai Foreign Policy During 1950-1984
link หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
   
  PDF files must be viewed using Acrobat Reader Get Acrobat Reader which is available free from Adobe Inc.