ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search


เรียนผู้ใช้บริการ
    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการการจัดเก็บไฟล์ pdf ของเอกสารฉบับเต็มในฐาน e-Theses และ e-Research ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็มของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารฉบับเต็ม

ผู้แต่ง ปรานอม เชื้อศักดาหงษ์
ชื่อเรื่อง แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
link หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
   
  PDF files must be viewed using Acrobat Reader Get Acrobat Reader which is available free from Adobe Inc.