ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search


เรียนผู้ใช้บริการ
    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการการจัดเก็บไฟล์ pdf ของเอกสารฉบับเต็มในฐาน e-Theses และ e-Research ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็มของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เอกสารฉบับเต็ม

ผู้แต่ง Puangpayorm Chidthong
ชื่อเรื่อง Development of learning activities to promote thinking skills of Mathayom Suksa 2 students in schools attached to Chiang Mai educational service area office 2 = การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
link Title page
Abstract
Content
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Bibliography
Appendix
   
  PDF files must be viewed using Acrobat Reader Get Acrobat Reader which is available free from Adobe Inc.