ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

เอกสารฉบับเต็ม

ผู้แต่ง สุรภา จีระสันติกุล
ชื่อเรื่อง ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเนื้อลำไยอบแห้งที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Physico-chemical and microbial analysis of dried longan flesh in Chiang Mai and Lamphun provinces
link หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
   
  PDF files must be viewed using Acrobat Reader Get Acrobat Reader which is available free from Adobe Inc.