ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

เอกสารฉบับเต็ม

ผู้แต่ง พิทยา ฟูสาย
ชื่อเรื่อง การตอบสนองของคนในท้องถิ่นที่มีต่อตลาดจีนในเมืองห้วยทราย แขวงปอแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Community responses to Chinese market in Mueang Houay Xai Bokeo Province, Lao PDR
link หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
   
  PDF files must be viewed using Acrobat Reader Get Acrobat Reader which is available free from Adobe Inc.