ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฎฐรินทร์ บุญเรือนยา
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับความไว้วางใจของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 = The Relation between good governance and teachers' trust in administrators in Phatanasuksa Network, Chiang Mai Primary Education Service Area 6
หัวเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6;การศึกษา -- การบริหาร;โรงเรียน -- การบริหาร;ธรรมรัฐ;ผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนหน้า ฐ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556