ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรพงษ์ พันธุรัตน์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between motivation factors and implementation of evaluatin criteria in Banklang Municipality, Sanpatong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เทศบาลตำบลบ้านกลาง -- การประเมิน;เทศบาลตำบล -- การประเมิน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 104 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553