ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาวนียา ไชยคำ
ชื่อเรื่อง ความหร้อมของประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness of the village community in formulating a Tambon development plan: A case study of San Pa Tong Distric, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง แผนพัฒนาตำบล;หมู่บ้าน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฎ, 91 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549