ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุทัย ศรีปัญญา
ชื่อเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีต่อระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Comparative study of level of motivation affecting organization commitment of personnel of public and Private Hospitals, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจูงใจ (จิตวิทยา);ความผูกพันต่อองค์การ;บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 84 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555