ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สักการ ณิยกูล
ชื่อเรื่อง ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of the performance of secretary of Tambon Administration Organizations as an election director: A case study of Tambon administration Organizations in Chiang Mai province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่;ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบล -- การเลือกตั้ง
จำนวนหน้า ย, 77 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549