ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เปียญาทิพย์ สุวรรณรินทร์
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลในการให้บริการของข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = The effectiveness in rendering public services of the provincial administrative officials, Mae Mo District, Lampang Province เปียญทิพย์ สุวรรณรินทร์
หัวเรื่อง ข้าราชการฝ่ายปกครอง -- แม่เมาะ (ลำปาง);บริการสาธารณะ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
จำนวนหน้า ญ, 67 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552