ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting career path of Government Official in Local Administrative Organization Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ข้าราชการ -- เชียงใหม่;ข้าราชการ -- ตำแหน่ง;องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่;เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฑ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556