ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลักขณา โกวัฒนะ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ต่อประชาชนและสถาบันการเงินในจังหวัดเชียงใหม่ = The Effects of the enforcement of deposit protection Agency Act. B.E. 2551 on customers and Financial Institutions in Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ;เงินฝากธนาคาร;สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 122 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555