ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรุณี ลิ่วเกียรติ
ชื่อเรื่อง ความพร้อมของเจ้าหน้าที่พัสดุในการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Readiness of procurement officer in using barcode system for the budget, storage, finance and fund accounting by an accrual basis of three dimentions at Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การเงิน;คลังพัสดุ -- การบริหาร;พัสดุ -- การบริหาร;งบประมาณการศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 107 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552