ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประพันธ์ ขุนนา
ชื่อเรื่อง ความร่วมมือของผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในการชำระภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย = The Collaboration of the golf business entrepreneur to pay tax excise at Chiang Mai Area Excise Office, San Sai Branch
หัวเรื่อง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย;อากรสรรพสามิต;การชำระภาษี;สนามกอล์ฟ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 104 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [87]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551