ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรีดา พุทธวงศ์
ชื่อเรื่อง ความสอดคล้องระหว่างการดำเนินงานกับความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Accordance between the performance and the needs of student activities in Faculty of Agro-industry, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร -- นักศึกษา;กิจกรรมของนักศึกษา -- เชียงใหม่;นักศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 92 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69]-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552