ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุดมเดช วิเศษพาณิชย์
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ กรอ. จังหวัดเชียงราย = Expectation and satisfaction on the joint public- private committee on the performance of Chiang Rai' Secretary Office
หัวเรื่อง คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ;นโยบายเศรษฐกิจ -- เชียงราย;ความพอใจ;ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548