ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันท์ชพร การสมดี
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in local development in Mueanglen Tambon Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การพัฒนาชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ช, 114 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [63]-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554