ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมลาภ พรหมศรี
ชื่อเรื่อง ผลสำเร็จของการให้บริการพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของฝ่ายบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ 2 สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร = Accomplishment of e-Export paperless service of the bonded warehouses section 2, Customs Privilege Bureau, Customs Department
หัวเรื่อง สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร;ศุลกากร;อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฎ, 123 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [105-107]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551