ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แววดาว อุตตา
ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายน้ำไหลของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศีกษากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดน่าน = Cost and returns on Lai Nam Thai textile products of community enterprise : A case study of the cotton weaving women group in Thung Soon village, Thung Chang district, Nan province ;Cost and returns on Lai Nam Thai textile products of community enterprise : A case study of the cotton weaving women group in Thung Soon village, Thung Chang district, Nan province
หัวเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต);ผ้า -- ทุ่งช้าง (น่าน) -- ต้นทุนการผลิต;ผ้า -- ทุ่งช้าง (น่าน) -- อัตราผลตอบแทน;การทอผ้า -- ทุ่งช้าง (น่าน)
จำนวนหน้า ญ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552