ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พุฒิพงศ์ ญาณทักษะ
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานฉบับที่ 39 เรื่องกำไรหรือขาดทุน สุทธิ สำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญและการและการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในหมวดการสื่อสาร = A stuying of accounting pracice according to TAS No. 39 on net profit or loss for the period, fundamental errors and accounting changes : A case study of a registered company in the stock exchange of Thailand of industrial technology group in communication sector
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย;การบัญชี;กำไร;ขาดทุน;กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
จำนวนหน้า ญ, 124 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549