ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรเดช สิทธิใหญ่
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สรรพากรในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 ต่อคุณภาพข้อมูลในงบการเงินที่ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Opinions of revenue officers in Regional Revenue Office 8 towards quality of financial statement information certified by tax auditors
หัวเรื่อง สำนักงานสรรพากรภาค 8 -- การบัญชี;งบการเงิน;รายงานของผู้สอบบัญชี
จำนวนหน้า ฐ, 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย; 20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554