ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิภา ธรรมปัญญา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Parent satisfaction towards services marketing mix of Chiang Mai University Demonstration School
หัวเรื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บริการของโรงเรียน -- เชียงใหม่;ความพอใจในการทำงาน;ผู้ปกครอง
จำนวนหน้า ท, 185 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 173
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554