ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรทิพา เหล่ากิจรุ่งโรจน์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนต์ระบบมัลติเพล็กซ์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี = Marketing mix factors affecting consumers decision on attending the multiplex theatres in Mueang district, Nonthabiri province
หัวเรื่อง การตลาด;โรงภาพยนตร์ -- นนทบุรี;ผู้บริโภค -- นนทบุรี
จำนวนหน้า ณ, 93 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549