ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วงค์เดือน สัตย์สมนึก
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านล้างอัดฉีดรถยนต์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affecting consumers in service selection of car care shop in Mueang district, Samut Sakhon province
หัวเรื่อง การตลาด;รถยนต์ -- การทำความสะอาด
จำนวนหน้า ฐ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547