ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐนันท์ ผลเจริญ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิคส์ของ ผู้ประกอบการร้านอาหารใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting restaurant owners'purchasing decision of ceramics tableware in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การตลาด;เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร -- เชียงใหม่;ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549