ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารุนันท์ จันทรมังกร
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใยกัญชงของห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ฝ้ายทอง = Customers satisfaction towards marketing mix of hemp products of Chiangmai Faithong Limited Partnership
หัวเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ฝ้ายทอง;การตลาด;ความพอใจของผู้ใช้บริการ;กัญชง
จำนวนหน้า ฏ, 102 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552