ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้บริการฝึกอบรมของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Marketing mix factors effecting Chiang Mai University's staff and students towards training services at Information Technology Service Center, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ;การตลาด;เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การฝึกอบรม
จำนวนหน้า ก-ฒ, 173 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547