ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชชิษฎ์ พันธุ์ทอง
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต์ถุงของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาร้านค้าช่วง บริษัท ปูนซิเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) = Marketing mix factors affecting the purchasing decision of sub-dealers of bag cement in Chiang Mai Province: a case study of sub-dealer of the Asia Cement Public Company Limited.
หัวเรื่อง การตลาด;ปูนซีเมนต์ -- การจัดซื้อ;ร้านค้า -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 105 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [75]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547