ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงใจ สุวลักษณ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการตัดสินใจเลือกศึษาในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา = Service marketing mix factors affecting vocational diploma students in Hat Yai district , Songkhla province towards selecting private higher vocational school
หัวเรื่อง การตลาด;นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ;การศึกษาทางอาชีพ -- หาดใหญ่ (สงขลา);โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
จำนวนหน้า ด, 162 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [142]-143
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554