ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ ใจสม
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด = Decision process of customers in Meuang Chiang Mai towards buying mutual funds of Krung Thai Asset Management Public Company Limited
หัวเรื่อง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด;กองทุนรวม;การตัดสินใจ;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ท, 233 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 217-218
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557