ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting decision of parents towards selecting private day care services in Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง สถานเลี้ยงเด็ก -- การตลาด;สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่;ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 141 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 129-130
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552