ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชฎาพร วรรณแก้ว
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม = Satisfaction of small and medium enterprises towards the manufacturing development to improve competitiveness program, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry
หัวเรื่อง อุตสาหกรรมการผลิต;ผู้ประกอบการ;ธุรกิจขนาดกลาง;ธุรกิจขนาดย่อม
จำนวนหน้า ฑ, 132 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [123]-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554