ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภเชษฐ์ พรรณาไทร
ชื่อเรื่อง บุคลิกภาพตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผุ้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Brand personality affecting consumers' brand Loyalty of bakery products in Chiang Mai Municipality
หัวเรื่อง ชื่อตราผลิตภัณฑ์;ความภักดีต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์;เบเกอรี;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 106 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555