ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วัฒนาพร มูลทรัพย์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานโรงงานฟริโตเลย์ (ประเทศไทย) ต่อการนำระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมาใช้ในการกำจัดขยะ = Satisfaction of Frito-Lay (Thailand) employee towards the implementation of environmental health and safety management system for waste disposal
หัวเรื่อง การจัดการอุตสาหกรรม;อนามัยสิ่งแวดล้อม;พนักงาน -- ทัศนคติ
จำนวนหน้า ฐ, 123 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 111-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552