ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูชิต สงวนศิลป์
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องของบริษัทกรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน = Opinion towards factors affecting continuation of 5S Activities of Bangkok Agro-Industrial Product Public Co., Ltd., Lamphun Branch
หัวเรื่อง บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด (มหาชน);กิจกรรม 5 ส;การจัดองค์การ -- ลำพูน;การควบคุมคุณภาพ
จำนวนหน้า ฏ, 102 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554