ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดลกร บุญติ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้ำผลไม้สำเร็จรูปของผู้บริโภค อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Markiting mix factors affecting ready - to - dirnk fruit juice purchasing perferences of consumers in Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง การตลาด;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่;น้ำผลไม้ -- การตลาด
จำนวนหน้า ญ, 81 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [73]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551