ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จงคณา ทองจินดา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อส้มสายน้ำผึ้งของผู้ค้าส่งในอำเภอไชยปราการ อำเภอฝางและ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting buying decision for Sainamphueng madarin orange of the wholesalers in Chai Prakan, Fang and Mae Ai District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ส้มเขียวหวาน -- การตลาด;ส้มเขียวหวาน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่);ส้มเขียวหวาน -- ฝาง (เชียงใหม่);ส้มเขียวหวาน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551