ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จักศรินทร์ ตันตะวิริยะ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโครงการเวิร์คแอนด์ทราเวลในประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษัทโอเวอร์ซีส์ เอ็ดทูเคชั่นนอล กรุ๊ป สาขาเชียงใหม่ = Satisfaction of university students towards service marketing mix of Work and Travel in USA Program of Overseas Ed Group Company Limited, Chiang Mai Branch
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่;การตลาด
จำนวนหน้า ฐ, 85 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557