ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณภพ ภัทรกษิดิศ
ชื่อเรื่อง ความพึ่งพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมคชสีห์ธานี เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of Kodchasri Thani Chiang Mai hotel
หัวเรื่อง โรงแรมคชสีห์ธาน;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่;โรงแรม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ด, 194 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 166-167
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557