ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกพร คำหมื่นยอง
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของอีมอลของบริษัทตลาดดอทคอม จำกัด = Satisfaction of entrepreneurs in Chiang Mai province towards services marketing mix of e-mail of Tarad Dot Com company limited
หัวเรื่อง บริษัทตลาดดอทคอม จำกัด;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่;ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่;การตลาด
จำนวนหน้า ฒ, 124 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557