ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสละสิทธิ์เข้าศึกษาจากการรับเข้าแบบโควต้าภาคเหนือ = Factors affecting applicants decline of the Northern Quota Admission
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การรับนักศึกษา;การศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ;สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฎ, 88 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 48-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549