ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุชน การวัฒนาศิริกุล
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกองทุนรวมพรีมาเวสท์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the investment of clients of a Commercial Bank in Primavest Mutual Fund in Mueang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่;กองทุนรวม;การลงทุน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฏ, 77 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [67]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548