ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชกรณ์ เจนธัญกรณ์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นระหว่างสถานบันการเงิน โดยใช้แบบจำลองอัตสหสัมพันธ์และ แบบจำลองอัตสหสัมพันธ์ที่มีค่าแบ่งกลุ่มตัวอย่าง = Comparison forecasting performance between autoregressive model and threshold autoregressive model of short term leanding rate between Financial Institutions
หัวเรื่อง อัตราดอกเบี้ย;การกู้ยืมธนาคาร;เงินกู้
จำนวนหน้า ฎ, 66 แผ่น : ภาพ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [61]-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552