ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ สิงห์แก้วสืบ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย = Comparison of earnings quality of listed companies evaluated in corporate governance by Thai Institute of Directors Association
หัวเรื่อง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย;บริษัทมหาชน -- การเงิน;กำไร
จำนวนหน้า ฎ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 47-49
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560