ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กานต์ สุขสานต์
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงแบบสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน = Improvement of Procurement Audit Form for Office of The Auditor General of Thailand
หัวเรื่อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน -- การจัดซื้อจัดจ้าง;การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ;การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ญ, 89 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 45-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560